PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Poprawiono: czwartek, 23, styczeń 2020 Opublikowano: niedziela, 01, luty 2015

DOZNAJESZ PRZEMOCY ZE STRONY BLISKICH?

JESTEŚ ŚWIADKIEM STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC INNYCH OSÓB?

W OBU PRZYPADKACH MOŻESZ DZIAŁAĆ:

ZGŁOŚ SIĘ DO:

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU  61 8105-085

KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU  61 8130-997

lub

PEDAGOGA SZKOLNEGO

LEKARZA

PRZEDSTAWICIELA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

Wszystkie sprawy i wątpliwości możesz omówić z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego
 do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

lub pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

telefon: 61 8105-085

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie? 

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania; 

2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą;

3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej;

4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Osoba, która ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania stosuje przemoc. Nie ma znaczenia to, co robi i jak reaguje osoba doznajaca przemocy. To osoba stosująca przemoc całkowicie ponosi odpowiedzialność  za swoje zachowanie.

Istotne jest uświadomienie sobie, że również my sami możemy być ofiarą w jednej relacji a  jednocześnie być sprawcą przemocy w innej relacji.

Jeżeli wiesz o przemocy lub jeśli podejrzewasz, że może w jakieś rodzinie występuje przemoc możesz:

- porozmawiać z osobą krzywdzoną;
- porozmawiać z osobą stosującą przemoc;
- wezwać policję;
- poinformować  Ośrodek Pomocy Społecznej;
- przekazać osobie krzywdzonej numery telefonów do instytucji, które udzielają pomocy

 

Osoba krzywdzona może zaprzeczać, że doznaje przemocy, ze względu na strach przed jej sprawcą.

Pomoc osoby z zewnątrz może być jedyną szansą na zmianę sytuacji.

Dlatego namawiamy do udzielenia pomocy.

Każdy z nas może mieć udział w przeciwdziałaniu przemocy - w interwencji.

Co warto wiedzieć?

 W każdej gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,narzędziem systemowej współpracy:

 −lokalnych instytucji,

 −podmiotów określonych w ustawie,

 −służb.

 W jego skład obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia.

 W Lubońskim zespole dodatkowo działają:

 - przedstawiciel Straży Miejskiej,

 - kurator zawodowy - rodzinny – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 Zadaniem ZI zgodnie z zapisami w ustawie są:

  1. realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, w szczególności:

 

−diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (np. zbieranie danych od lokalnych podmiotów, prowadzenie statystyk, obserwacja, monitorowanie życia społecznego, gromadzenie i analizowanie uwag instytucji pracujących na niwie społecznej),

 −podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (np. współpracowanie z różnymi podmiotami działającymi lokalnie, zapraszanie ich do współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych, inicjowanie działań sprzyjających rozwijaniu umiejętności rodzicielskich, także działań profilaktycznych dla grup ryzyka na podstawie lokalnych analiz),

−inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym (np. powoływanie Grup Roboczych uprawnionych do działań w konkretnych sprawach, wydawanie lokalnych informatorów, plakatów, uruchamianie linii telefonicznych, prowadzenie lokalnych kampanii i programów),

−inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (np. występowanie do Starosty Powiatu/PCPR o podejmowanie i realizowanie programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, także innych przedsięwzięć pomagających budować ich kompetencje i umiejętności społeczne).

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o:

 - Ustawę z dnia 29 listopada 2005r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  zgodnie, z którą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej  lub ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Tekst ustawy : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

 

- Akty prawa lokalnego na podstawie których realizowane są wymienione wyżej zadania:

 

1. Uchwała Rady Miasta Luboń w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinieoraz szczegółowych warunków jegoo funkcjonowania.

 

Tekst uchwały: http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=4265

 

2. Uchwała Rady Miasta Luboń w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń.

 

Tekst uchwały:  http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=3568

 

Procedura Niebieskiej Karty

Wszczęcie procedury

 

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji,
oświaty
i ochrony zdrowia.

Formularz ten jest przekazany  w ciągu 7 dni  do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Zakładając Niebieską Kartę przedstawiciel wyżej wymienionych podmiotów przekazuje osobie doznajacej przemocy formularz Niebieskiej karty „B”.

 

Ustanowienie i działania grupy roboczej 

Zespół w oparciu o otrzymany formularz „Niebieska Karta – A” podejuje kontakt z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie przez swoich członków lub poprzez powołaną do danej sprawy grupę roboczą. W skład takiej grupy mogą wchodzić m.in. pracownik socjalny, psycholog, pedagog szkolny bądź wychowawca, dzielnicowy, kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy innych instytucji pomocowych działających na terenie miasta.

Zespół lub Grupa robocza diagnozuje sytuację i wspólnie z osobą doświadczającą przemocy opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie z podziałem zadań pomiędzy zaangażowanych w prace grupy partnerów.

 

Zespół lub Grupa podejmuje również działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Działania te mają na celu:

-uświadomienie sprawcy przemocy konsekwencji stosowanych czynów.
- zmotywowanie sprawcy do pracy nad sobą i do podjęcia działań powstrzymujących stosowanie przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury

O zakończeniu procedury  w sprawie danej rodziny decydują członkowie  zespołu lub grupy roboczej.

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań