Świadczenia Rodzinne

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY [aktualizacja sierpień 2017r]

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

  • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności )
  • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
  • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • oryginał lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka w wieku do 16. roku życia);
  • oryginał lub kserokopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej),  jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

 

Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ właściwy może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

UWAGA!

Rodzice zameldowani poza Luboniem niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie odręcznie napisanego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składają wniosku w innej gminie,według poniższego wzoru:

imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres zameldowania

OŚWIADCZENIE

 ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

 NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE:

 • świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych,
świadczeń pielęgnacyjnych,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
funduszu alimentacyjnego

 na dziecko / dzieci:

........................................................urodzone: ...............

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  

data i podpis składającego Oświadczenie

 

 

Druk wniosku można znaleźć tu:

http://www.mops-lubon.pl/swiadczenia-rodzinne/26-pliki-do-pobrania.html

 

Więcej informacji na temat zasiłku rodzinnego  można znaleźć na stonach MRPiPS:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań