Świadczenia Rodzinne

PROGRAM 500+ [aktualizacja sierpień 2017r.]

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

CEL

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

UPRAWNIENIA

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,
- ojcu,
-opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

 

NA PIERWSZE DZIECKO

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1. 200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez wszystkich członków rodziny.

Rodzina w rozumieniu ustawy oznacza następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;

Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WNIOSEK

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek. Formularze wniosku dostępne są do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej www.mops-lubon.pl w zakładce pliki do pobrania.

W formie papierowej wnioski można składać w godzinach funkcjonowania biura podawczego, tj. w poniedziałki 10-18, wtorek- piątek – 7-15.

W formie elektronicznej wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA)
2)udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

 

WYPŁATY

Wypłaty świadczenia wychowawczego będą odbywały się zgodnie z wydaną decyzją, tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

UWAGA!

Rodzice zameldowani poza Luboniem niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie odręcznie napisanego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składają wniosku w innej gminie,według poniższego wzoru:

imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres zameldowania

OŚWIADCZENIE

 ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

 NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE:

 • świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych,
świadczeń pielęgnacyjnych,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
funduszu alimentacyjnego

 na dziecko / dzieci:

........................................................urodzone: ...............

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  

data i podpis składającego Oświadczenie

 

 

Druk wniosku można znaleźć tu:

http://www.mops-lubon.pl/swiadczenia-rodzinne/26-pliki-do-pobrania.html

 

 Więcej informacji można znaleźć na stonach MRPiPS:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań