Świadczenia Rodzinne

PROGRAM 500+

Poprawiono: wtorek, 05, marzec 2019 Opublikowano: czwartek, 06, czerwiec 2013

 

CEL

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

UPRAWNIENIA

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,
- ojcu,
-opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

 

NA PIERWSZE DZIECKO

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1. 200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez wszystkich członków rodziny.

Rodzina w rozumieniu ustawy oznacza następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;

Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WNIOSEK

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek. W formie papierowej wnioski można składać w godzinach funkcjonowania biura podawczego, tj. w poniedziałki 10-18, wtorek- piątek – 7-15.

W formie elektronicznej wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA)
2)udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

 

WYPŁATY

Wypłaty świadczenia wychowawczego będą odbywały się zgodnie z wydaną decyzją, tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

UWAGA!

 Rodzice zameldowani poza Luboniem lub bez stałego meldunku niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składali wniosku w innej gminie, według poniższego wzoru:

........................................................

imię i nazwisko

.........................................................

adres zamieszkania [pobytu]

........................................................

adres zameldowania jeśli inny niż adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

JESTEM ŚWIADOMA / ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

 

…...........................................

data i podpis

 

Druki wszystkich wniosków można uzyskać drogą e-mail.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań