Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE [aktualizacja 2018r]

Świadczenie Rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia- świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły albo przysposobiły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

-  osoby bezrobotne,
- studenci,
- rolnicy
- osoby wykonując pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
- osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie. Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Okres przysługiwania jest uzależniony od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci i wynosi od 52 do 71 tygodni. Początek tego okresu liczy się od dnia porodu lub dnia przysposobienia dziecka. Oznacza to, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

W celu ubiegania się o świadczenie rodzicielskie należy złożyć wniosek w siedzibie Ośrodka- druki dostępne w biurze podawczym i w zakładce - pliki do pobrania.

 

 

UWAGA!

 Rodzice zameldowani poza Luboniem lub bez stałego meldunku niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składali wniosku w innej gminie, według poniższego wzoru:

........................................................

imię i nazwisko

.........................................................

adres zamieszkania [pobytu]

........................................................

adres zameldowania jeśli inny niż adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE RODZICA

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a ponadto świadoma(y) celu składania zeznań, oświadczam, że:

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

…...........................................

data i podpis

 

Druki wszystkich wniosków można pobrać tu:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

w razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z MOPS Luboń:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. 61 8105 -085

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań