Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE [aktualizacja sierpień 2017r]

Świadczenie Rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia- świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły albo przysposobiły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

-  osoby bezrobotne,
- studenci,
- rolnicy
- osoby wykonując pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
- osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie. Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Okres przysługiwania jest uzależniony od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci i wynosi od 52 do 71 tygodni. Początek tego okresu liczy się od dnia porodu lub dnia przysposobienia dziecka. Oznacza to, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

W celu ubiegania się o świadczenie rodzicielskie należy złożyć wniosek w siedzibie Ośrodka- druki dostępne w biurze podawczym i w zakładce - pliki do pobrania.

 

 

 

UWAGA!

 Rodzice zameldowani poza Luboniem niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie odręcznie napisanego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składają wniosku w innej gminie,według poniższego wzoru:

 

imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres zameldowania

 

OŚWIADCZENIE

  ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE:

 

 • świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych,
świadczeń pielęgnacyjnych,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
funduszu alimentacyjnego

 

 na dziecko / dzieci:

 ........................................................urodzone: ...............

 

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data i podpis składającego Oświadczenie

 

 

 

Druk wniosku można znaleźć tu:

 http://www.mops-lubon.pl/swiadczenia-rodzinne/26-pliki-do-pobrania.html

 

 Więcej informacji na temat zasiłku rodzinnego  można znaleźć na stonach MRPiPS:

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań