Świadczenia Rodzinne

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - "BECIKOWE" [aktualizacja 2018r]

 
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jestw jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
•oryginał lub kserokopia zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 
•zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 
•oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2016 rok;
 
•zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub brak spacjioświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2016 rok;
 
•dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz PIT-11 za 2016r. dotyczący utraconego dochodu);
 
•dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (kserokopia umowy o pracę lub umowy zlecenia) oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty
 
•odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 
•zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2016 rok
 
W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.
 
W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.
Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ właściwy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 
 

UWAGA!

 Rodzice zameldowani poza Luboniem lub bez stałego meldunkuniezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składali wniosku w innej gminie, według poniższego wzoru:

........................................................

imię i nazwisko

.........................................................

adres zamieszkania [pobytu]

........................................................

adres zameldowania jeśli inny niż adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE RODZICA

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a ponadto świadoma(y) celu składania zeznań, oświadczam, że:

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

…...........................................

data i podpis

Druki wszystkich wniosków można pobrać tu:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

w razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z MOPS Luboń:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. 61 8105 -085

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań