Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Poprawiono: wtorek, 02, lipiec 2019 Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2011
 
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
 
•orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1583zł.
 
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 
•rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 
•nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
•w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
 
•oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
•oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
•oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
 
W toku postępowania administracyjnego organ właściwy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 
Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).
 
 

UWAGA!

Wnioskodawcy zameldowani poza Luboniem lub bez stałego meldunku proszeni są o złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składali wniosku w innej gminie, według  zamieszczonego wzoru

 

imię i nazwisko ...............................................................

 

adres zamieszkania [pobytu] .............................................

 

adres zameldowania [jeśli inny niż adres zamieszkania] .............

 

 

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

 

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

 

 

 

JESTEM ŚWIADOMA / ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

 

 

data i podpis ..............................................................

 

 

 

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań