Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE [aktualizacja 2018r.]

 
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
 
•orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1477,00zł.
 
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 
•rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 
•nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
•w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
 
•oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
•oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
•oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
 
W toku postępowania administracyjnego organ właściwy ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 
Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).
 
 

UWAGA!

 Rodzice zameldowani poza Luboniem lub bez stałego meldunku niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składali wniosku w innej gminie, według poniższego wzoru:

........................................................

imię i nazwisko

.........................................................

adres zamieszkania [pobytu]

........................................................

adres zameldowania jeśli inny niż adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE RODZICA

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a ponadto świadoma(y) celu składania zeznań, oświadczam, że:

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

…...........................................

data i podpis

 

Druki wszystkich wniosków można pobrać tu:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

w razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z MOPS Luboń:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. 61 8105 -085

 
© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań