Poradnictwo

Poradnictwo

Psycholog

W ramach usług Ośrodka proponujemy współpracę z psychologiem, która obejmuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, wsparcie i poradnictwo; bez skierowania od lekarza. Ponadto, w szczególnych przypadkach, możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologa w miejscu zamieszkania klienta.

Do szczegółowych zadań należy:

- udzielanie pomocy psychologicznej

- praca z rodziną doświadczającą trudności

- prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:

- osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i współuzależnionych
- ofiar przemocy
- osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- rodzin wieloproblemowych
- rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi

Godziny przyjęć: Poniedziałki 10:00 – 18:00,  Wtorek - Piątek 7:00 – 15:00

Psycholog Agata Kiec-Grzesik, Tel.61 8105 085, 695 555 156

 

 

Asystent rodziny

 Asystent rodziny, działa w ramach usług Ośrodka Pomocy Społecznej, został powołany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych  wychowujących małoletnie dzieci. Nadrzędnym celem jest pomoc  rodzinie w zachowaniu integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczania dzieci w opiece zastępczej. Współpraca asystenta z rodziną odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny i jest bezpłatna. 

 

Asystent rodziny może pomóc rodzinie w następujących sytuacjach:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawieniu ich sytuacji życiowej, zdobywaniu
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieraniu aktywności społecznej rodzin;
 • motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielaniu pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu stałej pracy;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • umiejętności w prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 Zgłoszeń dotyczących potrzeby wsparcia asystenta może dokonać zainteresowana rodzina, sąsiad, pedagog szkolny lub inne osoba, która dostrzeże taką konieczność. W tym celu należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego – podejmie decyzję o pomocy asystenta rodziny bądź też innych formach wsparcia. Współpraca asystenta z rodziną odbywa się w głównej mierze w  miejscu jej zamieszkania, ma ona charakter partnerski. 

 

 

INNE FORMY WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO NA TERENIE LUBONIA:

1.   Porady Prawne

poniedziałek (pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca)

od godz. 18.00 do godz.20

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wtorek i piątek od godz. 13.00 do godz. 15.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

3. Psychoterapeuta ds. Uzależnień i Specjalista ds. Przemocy w Rodzinie

wtorek od godz.16.00 do godz. 20.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

4. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii

środa od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

5. Psycholog dzieci i młodzieży

czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

6. Mediator

piątek od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

 

 

 Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu poznańskiego

Zgodnie zustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej(Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowejpolegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnejświadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

 W 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dzienniezgodnie z określonym harmonogramem.

Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiściez wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległośćprzez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczejoraz osoby wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy, które m.in. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznejna podstawieustawyo pomocy społeczneji wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

 2. osoby posiadające ważnąKartę Dużej Rodziny-  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny;

 3. kombatanci– po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 4. weterani– po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa;

 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat- na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 6. osoby, które ukończyły 65 lat- na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 7. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty- po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;

 8. kobiety w ciąży– po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielanana podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Dostępność:

pon.,  wt.,  śr. 11.00 - 15.00

czw.,  pt. 10.00 - 14.00

Ośrodek Kultury w Luboniu przy ul: Sobieskiego 97

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań