Pomoc Społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Poprawiono: poniedziałek, 07, grudzień 2015 Opublikowano: czwartek, 05, wrzesień 2013

Domy Pomocy Społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

Akty prawne: 

  • Art 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2012 poz. 8230.
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r w sprawie domów pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (w części dotyczącej domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych).

 

Dom Pomocy Społecznej jest placówką całodobowego i stałego pobytu zapewniającą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, ustalonego w drodze rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Wszystkie czynności związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej odbywają się w ośrodku pomocy społecznej. 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 

  1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania  lub pobytu w dniu jej kierowania.
  2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
  3. mieszkaniec domu (osoba kierowana) - nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  4. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami)– zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli ich sytuacja na to pozwala tzn jeżeli:

 

W przypadku kierowania do domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony przez samą osobę zainteresowaną za zgodą opiekuna, czy przez samego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej, do wniosku o skierowanie powinno być dołączone zezwolenie sądu opiekuńczego.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W artykule 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej określone zostały osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS. Są nimi w kolejności: mieszkaniec DPS, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Ustawa o pomocy społecznej określa także wysokość opłat .Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej o ile jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (obecnie 1626 zł); jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

 

b) w przypadku osoby w rodzinie, o ile posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1368 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić też inne osoby niewymienione powyżej.

Pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej jest poprzedzony wydaniem przez ośrodek pomocy społecznej: decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej usytuowanych na terenie Poznania na rok 2015 wynosi:

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska 27/28

3 045,41 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/3

3 627,72 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego 22

3 743,29 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20

3163,11

Dom Pomocy Społecznej Pokrzywno 1

2 964,93 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Sielska 13

2 966,22 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. św Rocha 13

3 744,56 zł

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań