Pomoc Społeczna

Dożywianie

Poprawiono: piątek, 03, luty 2017 Opublikowano: czwartek, 17, styczeń 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje pomoc w formie dożywiania (posiłki dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność).

Akty prawne:

  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. Z 2013r., poz.1024);
  • Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  • uchwała nr XLI/269/2014 Rady Miasta Luboń z dnia  27 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  • Uchwała nr XLI/271/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Z pomocy w formie posiłków w szkole i przedszkolu mogą skorzystać rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł miesięcznie.

W przypadku osób dorosłych, ubiegających się o przyznanie posiłku, bądź zasiłku celowego na zakup żywności dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 771 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 951 zł

Aby otrzymać pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, bądź zasiłku celowego na żywność wystarczy zgłosić taką potrzebę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niezbędne do rozpatrzenia sprawy dokumenty to:

pisemny wniosek;

zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich dorosłych członków rodziny;

w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Wydanie decyzji o przyznaniu pomocy poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania rodziny, osoby.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań