Pomoc Społeczna

Rodzaje pomocy

Poprawiono: środa, 20, marzec 2019 Opublikowano: czwartek, 29, październik 2015

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.. Wspiera ona osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

O pomoc finansową (zasiłek stały, okresowy i celowy ) mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012 poz.823).

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528zł
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 41812) zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 • Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
 • Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi);
 • Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej ((niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi)
 •  
 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. (art. 41 ustawy o pomocy społecznej). Zasady przyznawania pomocy  w tej formie oraz zasady zwrotu przyznanych świadczeń precyzuje Uchwała nr XXX/157/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2004r.
 • Praca socjalna w środowisku,polegająca na osobistym kontakcie z osobą lub rodziną w celu poprawy jej funkcjonowania. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny;
 • Opłacenie składek na ubezpieczenie i dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób w trudnej sytuacji materialnej, nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Udzielenie schronienia osobom bezdomnym, które następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych;
 • Interwencja kryzysowa. Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, mających na celu .przywrócenie im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie m. in. kierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługujący osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
 • Kierowanie osób do Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy;
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które wymagają pomocy innych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym;
 • Poradnictwo specjalistyczne: pomoc psychologa i mediatora, porady z zakresu prawa rodzinnego;
 • Doradztwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

 

Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są:

Zasiłek stały przysługuje:

            Zasiłek stały ustala się w wysokości:

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

 

Zasiłek okresowy, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

            Zasiłek okresowy ustala się:

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy, który jest przyznawany celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 

Oprócz pomocy finansowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu świadczy pomoc niepieniężną. Świadczeniami niepieniężnymi z pomocy społecznej są:

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań