Pomoc Społeczna

Usługi opiekuńcze

Poprawiono: środa, 25, styczeń 2017 Opublikowano: środa, 06, sierpień 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2012 poz. 8230.
  2. Uchwała nr XXX/158/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Zakres, wymiar usług i miejsce ich świadczenia określany jest po sprawdzeniu sytuacji zdrowotnej i rodzinnej osoby potrzebującej pomocy.

W chwili obecnej Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze przez firmę „Gwarant” wyłonioną w drodze przetargu. Zapewniamy pomoc opiekunek domowych 7 dni w tygodniu w ilości godzin dostosowanej do potrzeb osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Pełna odpłatność za godzinę usług wynosi 18 zł. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby samotnej lub na osobę w rodzinie.

            Wysokość i zasady odpłatności za usługi

Procent dochodu na osobę określonego w art 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za usługi (% z pełnej odpłatności)

101-125%

5% pełnej odpłatności

126-150%

10 % pełnej odpłatności

151-175%

15,00%pełnej odpłatności

176-200%

20 % pełnej odpłatności

201-250%

25 % pełnej odpłatności

251-300%

40 % pełnej odpłatności

301-325%

70 % pełnej odpłatności

Powyżej 325%

100 % pełnej odpłatności

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy Społecznej realizuje także pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki odpłatności ustala Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań