Pomoc Społeczna

Praca socjalna

 

 Aktywizacja zawodowa

            Priorytetem w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu jest przełożenie akcentu z przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych na prowadzenie działań profilaktycznych, aktywizujących i pomocowych.

            W sekcji aktywizacji zawodowej 2 specjalistów zajmuje się pracą z osobami bezrobotnymi w oparciu o kontrakt socjalny. Zakończenie kontraktu następuje w przypadku znalezienia zatrudnienia, bądź zmiany miejsca zamieszkania. Aktywizacja osób bezrobotnych odbywa się poprzez:

-        współpracę i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy i innych organizacji na przykład pozarządowych w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

-        korzystania z aktywnych form wsparcia, pozyskiwania ofert pracy,

-        pomocy w skorzystaniu z bezpłatnych porad prawnych,

-        wskazywanie dostępu do lekarza orzecznika, lekarza medycyny pracy,

-        pomocy w pisaniu pism do archiwów państwowych celem uzyskania świadectw pracy;

-        kontakt z miejscowymi organizacjami i grupami samopomocowymi działającymi na rzecz osób pozostających bez pracy;

-        proponowanie uczestnictwa w doradztwie zawodowym, grupowych formach wsparcia, a także projektach finansowanych z EFS, nakierowanych na powrót do aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-        proponowanie uczestnictwa w Treningu Pracy, wolontariacie osób bezrobotnych, stażach, pracach interwencyjnych, pracach publicznych, warsztatach itp.;

-        wskazywanie instytucjonalnych form wsparcia, jakimi są: urzędy zatrudnienia, firmy doboru personalnego, agencje pracy tymczasowej, organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, centra informacji, punkty pomocy koleżeńskiej, inkubatory.

            Dla klientów zmiany oznaczają wzrost aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i trudności życiowych.

 

Więcej artykułów…

  1. ASYSTENT RODZINY
© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań