Dodatki Mieszkaniowe

Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego

Poprawiono: czwartek, 26, styczeń 2017 Opublikowano: poniedziałek, 26, marzec 2012
Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego
 
Kryterium tytułu prawnego do lokalu
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 
 
Kryterium dochodowe:
 
• Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury, która wynosi 882,56zł w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1544,48 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1103,20 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
• Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
•Do dochodu nie wlicza się:
 
•• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
•• dodatków dla sierot zupełnych;
•• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
•• dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
•• pomocy w zakresie dożywiania;
•• zasiłków pielęgnacyjnych;
•• zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
•• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
•• dodatku mieszkaniowego;
• zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
Kryterium metrażowe:
 
• Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
• Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.
 
• Powierzchnia normatywna
• Liczba osób zamieszkujących w lokalu
• Powierzchnia normatywna•Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego
•1 osoba•35 m2•45,5 m2
•2 osoby•40 m2•52,0 m2
•3 osoby•45 m2•58,5 m2
•4 osoby•55 m2•71,5 m2
•5 osób•65 m2•84,5 m2
•6 osób•70 m2•91,0 m2
 
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 
 • Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 17,61 zł.
 • Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego , są to:
 •  czynsz
 •  opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 •  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 •  odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 •  opłaty za energię cieplną , wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych
 •  ubezpieczenia
 •  opłaty od nieruchomością
 •  opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 •  opłaty za gaz przewodowy

 WYDATKI

  Nie stanowią wydatków:

 •  ubezpieczenia
 •  opłaty od nieruchomością
 •  opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 •  opłaty za gaz przewodowy
 •  opłaty za energię elektryczną
 
© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań