Dodatki Mieszkaniowe

Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego

Poprawiono: czwartek, 23, styczeń 2020 Opublikowano: poniedziałek, 26, marzec 2012
Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego
 
Kryterium tytułu prawnego do lokalu
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 
 
Kryterium dochodowe:
 
• Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
175% kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1100,0 zł w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł)
oraz 125% tej kwoty (tj. 1375,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 
• Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
•Do dochodu nie wlicza się:
 
•• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
•• dodatków dla sierot zupełnych;
•• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
•• dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
•• pomocy w zakresie dożywiania;
•• zasiłków pielęgnacyjnych;
•• zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
•• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
•• dodatku mieszkaniowego;
• zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
Kryterium metrażowe:
 
• Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
• Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.
 
• Liczba osób zamieszkujących w lokalu
Powierzchnia normatywna
Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
 
• 1 osoba • 35 m2 • 45,5 m2:
• 2 osoby • 40 m2 • 52,0 m2
• 3 osoby • 45 m2 • 58,5 m2
• 4 osoby • 55 m2 •71,5 m2
• 5 osób • 65 m2 • 84,5 m2
• 6 osób • 70 m2 • 91,0 m2
 
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 
 • Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 17,61 zł.
 • Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego , są to:
 •  czynsz
 •  opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 •  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 •  odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 •  opłaty za energię cieplną , wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych
 •  ubezpieczenia
 •  opłaty od nieruchomością
 •  opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 •  opłaty za gaz przewodowy

 WYDATKI

  Nie stanowią wydatków:

 •  ubezpieczenia
 •  opłaty od nieruchomością
 •  opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 •  opłaty za gaz przewodowy
 •  opłaty za energię elektryczną
 
© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań