Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu

Poprawiono: wtorek, 05, marzec 2019 Opublikowano: piątek, 09, marzec 2018

logo wiedza   ligo ministerstwo  EFS kolor

Tytuł projektu:
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta
Program operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Realizator:
Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 329 435,00 zł
Kwota dofinansowania: 329 435,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Termin realizacji:
2018-01-01 do: 2019-06-30
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wdrożenie w ciągu 18 miesięcy usprawnień organizacyjnych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu zostanie zmieniona struktura organizacyjna pracy ośrodka, w taki sposób, że w ramach obecnej sekcji pomocy społecznej i stypendiów zostaną wyodrębnione Zespoły/Stanowiska do spraw wykonywania przypisanych zadań. Zostaną powołane następujące Zespoły/Stanowiska:
1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
2. Zespół ds. pracy socjalnej,
3. Zespół ds. usług,
4. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.
Zmiany oznaczają lepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, a dla klientów ośrodka pomocy społecznej - wzrost aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i trudności życiowych. W celu poprawy obsługi osób zgłaszających się po pomoc zatrudnionych zostanie w ramach projektu 2 nowych pracowników. Umożliwi to skoncentrowanie się na tych środowiskach, gdzie konieczna jest praca socjalna. Przeprowadzimy też prace remontowe. Przygotujemy 2 pokoje (pierwszego kontaktu i spotkań z klientami), co umożliwi nawiązanie z klientem relacji opartych na zaufaniu i prowadzenie rozmów bez osób trzecich. W ośrodku pomimo wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zawodowym wśród pracowników socjalnych istnieją obawy dotyczące wprowadzanych zmian organizacyjnych. Dlatego konieczne jest pokazanie, że zmiany przynoszą dobre efekty i czynią ich pracę bardziej skuteczną. Zaplanowano zatem wizytę studyjną w ośrodku pomocy społecznej, w którym zmiany organizacyjne zostały już wprowadzone oraz w celu dodatkowego wsparcia zostały przewidziane w projekcie superwizje oraz szkolenia.
Wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia udziału w działaniach MOPS pracy socjalnej, jej skuteczności, zwiększenia poziomu realizacji różnego rodzaju usług socjalnych niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej zgodnie ze wstępnym rozeznaniem tych potrzeb. Realizacja projektu pozwoli w pełni wykorzystać i wzmocnić potencjał MOPS w Luboniu - instytucji działającej na rzecz włączenia społecznego. Bezpośrednio przyczyni się również do wzrostu liczby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpi oddzielenie zadań administracyjnych od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Wdrożenie projektu umożliwi MOPS-owi w Luboniu wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań